Normen en Waarden voor alle leden

Algemeen
Hardlopen is een individuele sport. Als bestuur willen we met alle leden van Runners Stadskanaal een aantal richtlijnen vastleggen die wij met elkaar maken om zo veel mogelijk plezier te beleven aan het beoefenen van het hardlopen. Deze richtlijnen zijn voor iedereen van toepassing. Iedereen kan elkaar ook aanspreken op het nakomen van deze richtlijnen. Vooral het correct naleven van de gedragsregels vinden wij binnen onze club erg belangrijk.

Gedragsregels
Door het stellen van een aantal regels willen we de sfeer binnen de vereniging goed houden. Een gezellige sfeer, waar je het goed met elkaar kunt vinden, zorgt ook voor een betere prestatie. Pesten, anderen uitlachen, zaken vernielen of grof taalgebruik horen daar dus niet bij en worden dus ook niet getolereerd. Spreek elkaar hier op aan. Praat er met de trainers of iemand van het bestuur over. Samen kunnen we dan een oplossing
zoeken.

Trainers/Assistent trainers
Als Trainer/Assistent trainer moet je tijdig aanwezig zijn voor de trainingen. Goed voorbereid doet goedvolgen. Indien je niet tijdig aanwezig kunt zijn of bent verhinderd, zorg tijdig voor vervanging. Als je
geen vervanging kunt regelen neem dan tijdig (zo snel mogelijk)contact op met een van de trainerscoördinatoren. De Trainer/Assistent trainer heeft een motiverende taak naar de lopers toe en volgt de daarvoor benodigde bijscholingen. Ook zorgt de Trainer/Assistent trainer ervoor dat de groep op de openbare weg de veiligheid in acht neemt. Bij duisternis is een reflecterend hesje verplicht. Het is niet toegestaan om te lopen met oordoppen tijdens de trainingen. Op de openbare weg dient de groep links van de weg te lopen maar op de fietspaden lopen we rechts. Hij of zij geeft training in die kleding die door de club wordt aangeboden (jasje, hesje of T-shirt).

Lopers
Lopers moeten op tijd voor de trainingen aanwezig zijn. Lopers dienen de instructie van de
Trainer/Assistent trainer daar waar mogelijk op te volgen. Op de openbare weg dient men de veiligheidregels op te volgen. Op de openbare weg loopt de groep links van de weg maar op de fietspaden lopen we rechts. Bij duisternis is een reflecterend hesje verplicht. Het is niet toegestaan om te lopen met oordoppen tijdens de trainingen. Loop daar waar mogelijk in het clubtenue. Het clubtenue wordt tegen een gereduceerde prijs aangeboden via sponsoring.

Opruimen materialen
Na de training worden materialen die gebruikt worden netjes opgeruimd en op de daarvoor bestemde plaats terug geplaatst. Bij baantraining de verlichting zo snel mogelijk uitschakelen.

Kleedruimte
Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. Deponeer papier en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbak. Let op dat er geen kleding en/of andere zaken achterblijven. Stel de beheerder op de hoogte van niet goed functioneren van de douches, toiletten enz.

Ongewenst gedrag en pesten
Normen en waarden: iedereen praat erover. Ook bij hardlopen zijn normen en waarden zeer belangrijk. Zoals hierboven beschreven, wordt van ons allemaal verwacht dat we ons aan de regels houden en dat we elkaar er ook op aan moeten spreken. Enkele punten die tegenwoordig te vaak in het nieuws komen zijn ongewenst gedrag en pesten. Dit soort gedrag zullen wij als vereniging absoluut niet toestaan en willen we natuurlijk graag voorkomen. Door het stellen van een aantal gedragsregels willen we de sfeer binnen de groepen in onze vereniging goed houden. Een gezellige sfeer, waar je het goed met elkaar kunt vinden, zorgt ook voor betere prestaties.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag wordt als volgt omschreven:
Vijandig, vernederend of (seksueel) intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon.
Het gebeurt vaak en gedurende lange tijd. De persoon die het doelwit is kan zich er niet effectief
tegen verweren.

Welke vorm van ongewenst gedrag zijn er?

Lichamelijk geweld:
Een "duwtje" zonder noodzaak geven tot het letterlijk in elkaar slaan van iemand.
Racisme:
Iemand specifiek vanwege etnische afkomst als doelwit nemen.
Roddelen: 
Bewust ondermijnen van iemands reputatie door herhaaldelijk te vertellen over iemands negatieve
kanten, buiten aanwezigheid van betrokkene.
Schelden en dreigementen: 
Verbaal geweld (grof taalgebruik). Al of niet ondersteund met dreigementen.
Seksuele intimidatie: 

Het maken van intimiderende opmerkingen en ongewenste handtastelijkheden.
Sociaal isoleren:

Iemand bewust buiten de groepen sluiten, mijden en negeren.
Pesten Belangrijk om te weten is: wat is de grens of het verschil tussen plagen en pesten?
Plagen mag wel, pesten niet. Maar wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten?

Wat is plagen?
• Bij plagen is er sprake van incidenten.
• Plagen gebeurd vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig.
• De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één , de andere keer plaagt de ander.
• Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig.
• Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvend psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren.

Wat is pesten?
• Iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen.
• Bij pesten is de ene persoon sterker en de andere persoon zwakker.
• Het is steeds dezelfde persoon die wint en dezelfde persoon die verliest.
• Vaak gebeurt het pesten niet één keer, maar is de gepeste persoon steeds weer de klos.
• De sterkere persoon, de pester, heeft een grotere mond en anderen kijken tegen hem
of haar op.
• De pestkop heeft geen positieve bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of kwetsen.
• De gepeste persoon voelt zich eenzaam en verdrietig, hij of zij is onzeker en bang.

Wat te doen bij het vaststellen van ongewenst
gedrag, pesten en/of seksuele intimidatie?
Sporters die last hebben van pesten, ongewenst gedrag of seksuele intimidatie kunnen dat het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die het doet. Maar als dat niet helpt of de persoon durft het niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders, thuis of op de club, iemand die de persoon vertrouwt. Diegene kan dan meedenken over een mogelijke oplossing. Lukt het niet de problemen informeel op te lossen, of is dit gezien de ernst van de situatie niet wenselijk, dan kan de sporter een officiële klacht indienen bij het bestuur. Zwijgen lost niets op Vanzelfsprekend moeten we allemaal een oogje in het zeil houden. Trainers/Assistent trainers, leden, iedereen. Ook hier geldt: zie je dat er dingen gebeuren bij anderen die niet kunnen (zaken die jezelf ook niet leuk zou
vinden) spreek elkaar erop aan. Of bespreek het met de Trainer/Assistent trainer of iemand van het
bestuur. Mocht het toch gebeuren dat je zelf wordt lastig gevallen met dingen die je liever niet wilt, dan is het fijn om te weten dat je ook ergens terecht kunt. Dergelijke dingen, die je liever niet met je groep
bespreekt kun je met een vertrouwenspersoon van de vereniging bespreken. Iemand waar je in goed
vertrouwen je verhaal aan kunt vertellen. Samen wordt dan besproken wat er in gezamenlijk overleg
aan gedaan kan worden. Onze vertrouwenspersoon bij de vereniging is Dineke Bruining te bereiken op Tel: 0599-619795 

  • Dus wat kunnen we er aan doen?

    Wat kun je zelf doen?
    • Laat duidelijk merken dat je er niet van gediend bent (ook als het bij anderen gebeurt).
    • Je kunt klachten meteen bij de Trainerscördinatoren/Trainer/Assistenttrainer of bij iemand van het bestuur melden.|
    • Je het bespreekbaar maken bij onze vertrouwenspersoon Dineke Bruining of bij afwezigheid Harm Kruit.

.

 

 

 

Vereniging Overzicht